June 03, 2011

நியூ ஸ்டேட்ஸ்மென் போட்டி-This week's winners

சில நாட்களுக்கு முன்பு  நியூ ஸ்டேட்ஸ்மென் போட்டி பற்றி ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் .
http://kadugu-agasthian.blogspot.com/2011/05/blog-post_23.html      
அதற்கு வரவேற்பே  இல்லை  என்று நினைக்கிறேன். இத்தகைய போட்டிகளில் பரிசு பெறுவது முக்கியமில்லை. கலந்து கொள்ளும்போது நமது சிந்தனைகள். கற்பனை திறன், சவால்களை ஏற்கும் ஆர்வம் எல்லாம் மேம்படுகிறன, ஒரு பின்னூட்டம் கூட வரவில்லை. ஆனால் உங்களில் பலர் முயற்சித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.
கடந்த  ஒரு மாதம் நான் செய்த முக்கிய வேலை: (பெருமை அடித்துக் கொள்வதாக வைத்துக்கொண்டாலும் சரி)  நியூ ஸ்டேட்ஸ்மென் போட்டி எண் 3700-லிருந்து 4169 வரை எல்லா போட்டிகளையும் அவைகளின்  பரிசு பெற்ற   ENTRYகளையும் ஒவ்வொறு வார இதழிலிருந்தும் டவுன்லோட் செய்து,  DTP   செய்து புத்தகங்களை உருவக்கியுள்ளேன். இனிமேல் நிதானமாக அவற்றைப் படிக்க வேண்டும். அவற்றிலிருந்து சுவையானவைகளைத் தேர்ந்தெடுத்துப் போடலாம் என்றிருக்கிறேன்.
 ’தாளிப்பு’ பதிவில் போட்ட போட்டிக்கு நியூ  ஸ்டேட்ஸ்மென் இதழுக்கு வந்த நுழைவுக் கட்டுரைகளை  இங்கு தருகிறேன்.
Competition:
Highly paid people often justify their wealth by saying they "work very hard", without mentioning what it is that they do. We would like an account of a highly paid person who works very hard at something totally useless.

This week's winners
Responsible for Cornwall
Each morning one has to wait whilst the valet runs one's bath and dresses one. One's asked Camilla but her attitude to waiting on one hand and foot seems to have hardened somewhat lately. One works very hard, you know. It's not easy being, sort of, responsible for Cornwall and, er, Wales. Then there are all those organic biscuit thingies to bake. Well, not one personally, obviously the workers, but one has to oversee the profits. Well, not one personally, the manager and accountant, but its all hard work. Then one must find the energy to wave at the commoners but the ungrateful blighters recently attacked one's limousine. One drove off quickly. Well, not one personally, the chauffeur . . . --David J Cormack

Hard thinking
The writing consumes little time. But, oh the thinking and preparation! In the absence of any knowledge of- or interest in -war, famine, social injustice, economics or politics, I trawl through the trivia of my life for the telling anecdote. The cat vomiting on Jason's Playstation, Jason vomiting on Cora's angel costume, my vomiting after the third bottle of red on Sunday: which, oh which topic to choose? And how to segue from this to the rant, and at "whom this week to direct it? Striking train drivers, unprepared airport managers, overpaid footballers or misusers of the apostrophe? So much anger and to be so corseted by my column's word limit. Teachers, doctors, road diggers, shelf stackers and news journalists have it easy.
--Martin Parrott

Dedicated mission
As director of the BBC's minority language outreach programme, I fulfil an essential function organising innovative initiatives so that the world's disappearing languages, however diminutive the body of speakers, have a voice. By organising global cultural events embracing minority language speakers, like this month's debate between Uzbekistan hill dwellers and the few remaining speakers of the Ob-Ugrian language, Mansi, I encourage productive synergies and resist unwelcome effects of ethnic exclusion. In unremitting defence of voices on the verge of extinction, I jet, daily, to the most desolate places on earth to record wizened and hesitant speakers of dialects that have been our cultural heritage since time immemorial. Mine is a dedicated mission that must never flag.
--Shirley Curran

Intense pressure
As chief executive at Ofcom, I really have to earn my £392,056 remuneration package. Pressure is constant and intense as, like a judge, I check, balance prevaricate. Weighty industry decisions hit my desk practically bi-monthly. Should we licence Dave Ja Vu+i? Did Frankie Boyle push or merely shit in the proverbial envelope? Should Specsavers be allowed to sponsor Coronation Street's Deirdre Barlow? And that's all before lunch! Later, there are complaints to be rejected, justifications of rejections to be formulated, public consultations to be respectfully ignored in the face of stakeholder consultations. Not everyone could justify ITV3 rerepeating The Forsyte Saga out of sequence; it requires a mind both open and unencumbered by scruple that could command double my salary in the private sector. It's heavy work, regulating with a light touch.
--Adrian Fry

1 comment:

............உங்கள் மேலான கருத்துகளை வரவேற்கிறேன்!